Преди да използвате Сайта www.videoel.com е необходимо да прочетете Общи условия, Политика за защита на личните данни и Политика за „Бисквитки“, наречени накратко Условията.

Ако използвате сайта на „Видео Ел“ ЕООД, да разглеждате съдържанието му или кликвате на бутон или линк към продукт или услуга, се счита, че сте запознат с Условията, приемате ги , съгласявате се и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не приемате Условията, не използвайте Сайта!

1. Общите условия са свързани с достъпа и ползването
на Сайта.

2. Разглеждането на сайта се извършва без
регистрация.

3. Търговски наименования и марки в Сайта са
собственост на съответните компании.

4. Цената на монтажите се определя в зависимост от
спецификата на дейностите по изграждане.

5. Не е разрешено копирането на съдържание от Сайта
без разрешение от „Видео Ел“ ЕООД.

6. Видео Ел“ ЕООД си запазва правото да публикува,
променя добавя функции и информация на сайта.

7. Настоящите Условия ще бъдат актуализирани при
промени, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.

8. Видео Ел“ ЕООД не носи отговорност, ако
потребителите не са се запознали с последващи актуализации на Условията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ В САЙТА НА www.videoel.com, РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ ИЛИ КЛИКВАНЕТО НА БУТОН ИЛИ ЛИНК КЪМ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ, СЪГЛАСЯВА СЕ С ТЯХ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.