Внимателно прочетете Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните данни.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни, не ни ги предоставяйте. Би следвало да имате в предвид, че за нас ще е невъзможно да ви предоставим избраната услуга, ако не ни предоставите нужната информация.

І. Въведение

Защитата на лични данни е от особено важно значение за нас. Във тази връзка
и във връзка с изискванията на Регламент 2016/679 (GDPR), изготвихме настоящата
Политика за защита на личните данни. Тя обхваща процедурите и правилата в
съответствие, на които  събираме,
използваме, съхраняваме, разкриваме или изтриваме лични данни. За краткост
наричаме всички тези процеси обработване на лични данни. Обработваме Вашите
лични данни в съответствие с Закона за защита на личните данни (ЗЗЛ) на
Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година  относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който се
прилага от 25 май 2018 година.

Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки“ и Общи
условия, определят правилата, които ще спазва „Видео Ел“ ЕООД при събирането и
обработването на лични данни.

ІІ. Информация относно Администратор

Наименование: „Видео Ел“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 201781212

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 103, ет. 8, ап.23

Данни за кореспонденция:  гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 103, ет. 8, ап.23

E-mail: video_el@abv.bg

Телефон.: 0898 357 111

ІІІ. Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ІV. Обща информация

Нашият
уеб сайт е работи по начин,  по който да
събираме възможно най-малко данни от Вас. Възможно да посещавате сайта и без да
въвеждате лични данни. Обработката на лични данни е необходима само в случай,
че решите да използвате определени услуги (например, ако използвате данните за
контакт). В тези случаи обаче се грижим, че във всеки един момент обработката
на лични данни се извършва в съответствие с правните изисквания или даденото от
Вас съгласие.

V. Основни понятия и определения

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Лични
данни“

означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

„Надзорен
орган“

означава независим публичен орган, който осъществява цялостен контрол за
спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и е
отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят
основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването.

„Нарушение на
сигурността на лични данни“
означава нарушение на сигурността,
което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна,
неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват
или обработват по друг начин.

„Обработване“ означава
всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор
от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг
начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Обработващ
лични данни“
означава физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от
името на администратора.

„Партньори“ са всички
физически или юридически лица– наши клиенти, доставчици, подизпълнители и др.

„Субект на
данни“

е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез
идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение,
онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Съгласие на
субекта на данните

означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено
указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно
потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични
данни да бъдат обработени.

„Трета страна“ означава
физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен
от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които
под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат
право да обработват личните данни;

VІ.
Обхват на Политика за защита на личните данни

1. Личните
данни, които „Видео Ел“ ЕООД обработва:|

идентификационни
данни – три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, други
данни от документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), длъжност;

данни
за комуникация – постоянен или друг адрес за контакт, телефонни номера,
електронна поща;

платежна
информация – номера на банкови сметки и/или друга платежна или банкова
информация, свързана с плащания от и към „Видео Ел“ ЕООД;

клиентска
информация – клиентски номер или друг идентификатор, създаден от „Видео Ел“
ЕООД за идентификация на Партньори;

други
данни – видеозаписи от системите за видеонаблюдение, снимки, саморъчен подпис;

„онлайн
идентификатори“ при използване на Сайта – IP адрес, придружен със стандартен
лог с дата и час на посещението, „бисквитки“ (cookies).

„Видео
Ел“ ЕООД обработва лични данни само на лица, които са навършили 18 години и са
дееспособни.

„Видео
Ел“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставените от Вас данни и не
извършва проверки за това. Само Вие носите отговорност за действителната Ви
самоличност и точността на данните, които ни предоставяте.

2. В какво се
състои обработването, неговите цели и дали предоставяме личните Ви данни на
трети лица

„Видео
Ел“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка
с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както
и за следните цели:

индивидуализация
на страна по договора;

счетоводни
цели;

статистически
цели;

обезпечаване
на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане
на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата.

подобряване
и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за
други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

предоставяне
на техническа поддръжка.

В строго определени случаи „Видео Ел“ ЕООД може да предостави на трети лица определени лични данни единствено в следните случаи:

когато това е предвидено в нормативен акт, или

когато това бъде поискано по предвидения в закона ред от компетентен орган, или

когато сме получили Вашето изрично съгласие за това, или

когато това е наложително за целите на Вашите легитимни интереси и/или на легитимни интереси на „Видео Ел“ ЕООД и това не нарушава нормативни изисквания.

         Тези
трети лица могат да бъдат:

компетентни
органи;

финансови
институции за целите на плащания между Вас или юридическото лице, в което сте
работник или служител, и „Видео Ел“ ЕООД;

оператори,
лицензиран за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги;

партньори
на „Видео Ел“ ЕООД, чрез които получавате услуги или предоставяте услуги на
Дружеството;

дружества,
осъществяващи техническа поддръжка на информационните системи на „Видео Ел“
ЕООД – обикновено в тези случаи не предоставяме достъп до базите с личните Ви
данни. В изключително редки случаи, когато не е възможно поддръжката да бъде
осъществена по друг начин, ние предоставяме единствено достъп до тези бази,
като следим изключително строго, личните Ви данни да не напускат по никакъв
начин информационните системи на „Видео Ел“ ЕООД;

адвокати
и/или адвокатски дружества и/или други консултанти на Дружеството.

Във всички тези случаи „Видео Ел“ ЕООД стриктно съблюдава принципа, да предоставя само лични данни, които са абсолютно необходими за постигане на конкретната цел, и то само на лица, които прилагат необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените им лични данни.

VІІ.
Срокове на обработване на личните данни

„Видео
Ел“ ЕООД обработва личните Ви данни до изтичане на законоустановения срок,
който урежда по императивен начин продължителността на обработването. Ако такъв
срок не е уреден, по правило ние обработваме личните Ви данни до изпълнението
на целите, за които са били събрани, след което Вашите данни ще бъдат изтрити
или анонимизирани, освен ако нормативен акт, не изисква да ги съхраняваме за
по-дълъг период.

VІ.
Вашите права, предвидени в Регламента, и реда за упражняването им

1. Право на информираност

Една
от основните цели на Политиката е, да Ви информира подробно за всичко, свързано
с обработването на Вашите лични Ви данни при осъществяване на търговската
дейност на „Видео Ел“ ЕООД.

2. Право на достъп

Вие
имате право да получите достъп до Вашите лични данни, информация относно
обработването им и правата Ви във връзка с това.

3. Право на коригиране

Вие
имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай, че те са непълни или
неточни, както и да поискате, „Видео Ел“ ЕООД да направи това.

4. Право на изтриване

Вие
имате право да поискате изтриване на данни, когато е приложимо някое от
следните основания:

личните
данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;

Вие
оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и
няма друго правно основание за обработването;

Вие
възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването,
които да имат приоритет, или Вие възразявате срещу обработването за целите на
директния маркетинг;

личните
Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните
Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение според
правото на Европейския съюз или правото на Република България.

Упражняването
на горните права не е основание Вие да искате „Видео Ел“ ЕООД да изтрие или
заличи по друг начин данни, които по закон или при легитимен интерес на
Дружеството сме длъжни да съхраняваме, обработваме и/или предоставяме на
компетентни органи.

5. Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни

Вие
можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни ако:

оспорвате
верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

обработването
на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното
ограничено обработване; или

„Видео
Ел“ ЕООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате
нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
или

сте
подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка, дали
основанията на администратора „Видео Ел“ ЕООД са законни.

6. Право за уведомяване на трети лица

В
случай, че е приложимо, Вие имате право да поискате от „Видео Ел“ ЕООД да
уведоми третите лица, на които сме предоставили Ваши данни, за обстоятелства,
свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

7. Право на преносимост на данните

Вие
имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, и които се
отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене,
както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

„Видео
Ел“ ЕООД не използва технологии, попадащи в тази категория.

9. Право на оттегляне на съгласие

Вие
имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на
лични данни, което се извършва на основание на дадено от Вас съгласие. Такова
оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на
оттегляне на съгласието.

10. Право на възражение

Вие
имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на основание на
легитимен интерес.

В
случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако
е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови
основания за обработването, или че то е необходимо за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

11. Право на жалба до надзорен орган

Вие
имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването
на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по
защита на личните данни.

Надзорният
орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, телефон
на Център за информация и контакти – +359 (2) 91 53 518.

VІІ.
Ред за упражняване на правата Ви

Правата
си може да упражните лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с
нотариално удостоверен подпис.

VІІІ.
Информацията, свързана с длъжностното лице по защита на личните данни

По
всякакви въпроси, свързани с Политиката, с обработването на личните Ви данни
и/или с упражняване на правата Ви, бихте могли да се обърнете към длъжностното
лице по защита за личните данни във „Видео Ел“ ЕООД.

         Данни за кореспонденция:  гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 103, ет. 8,
ап.23

E-mail: video_el@abv.bg

         Телефон.: 0898 357 111

ІХ.
Какво правим, за да гарантираме сигурността и неприкосновеността на личните Ви
данни

Дружество
„Видео Ел“ ЕООД е предприело всички необходими мерки за защита на личните Ви
данни.

Х. Актуалността и промени в Политика
за защита на личните данни

Настоящата политика за личните данни
може да бъде променяна или допълвана поради изменение на действащото
законодателство, по инициатива на „Видео Ел“ ЕООД или на компетентен
орган.Препоръчително е да проверявате за актуалната версия на тази политика за
защита на личните данни на сайта на „Видео Ел“ ЕООД.

Политиката за защита на личните данни е
актуална към 31.05.2018 г.